Voorlopig weer volledige vergoeding vakantiedialyse

Door Yvette van der Schaaf 

Dialysekosten in het buitenland werden tot voor kort altijd door zorgverzekeraars vergoed. Zij het tot maximaal het in Nederland geldende tarief. In de praktijk was die maximering geen probleem omdat de buitenlandse kosten als regel op een lager niveau liggen. Maar met ingang van 2012 bleek Menzis (inclusief AnderZorg en Azivo) aan haar naturapolishouders maximaal niet meer dan ruim € 600 per week te willen vergoeden. Met als gevolg dat patiënten die drie maal per week dialyseren wekelijks zo’n € 300 moesten bijbetalen.

Menzis is de enige zorgverzekeraar die een dergelijke strengere maximering heeft ingevoerd. Naar aanleiding van klachten en vragen van patiënten hebben de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en de Nierstichting hiertegen protest aangetekend. Menzis stelt dat de gekozen maximering binnen het huidige wettelijk kader is toegestaan, maar geeft toe dat ruimte bestaat voor interpretatieverschillen. In dat verband zijn inmiddels aanvullende vragen voorgelegd aan de Nederlandse Zorgautoriteit. Tot er meer duidelijkheid is, zal Menzis in 2012 de strengere maximering niet voortzetten. Patiënten bij wie die maximering al is toegepast, ontvangen alsnog een schadeloosstelling.

Achtergronden
Voor wat betreft de basis-zorgverzekering kent Menzis een 'naturapolis' en een 'restitutiepolis'. Het staat een verzekerde met een naturapolis vrij om naar een zorgverlener gaan waarmee Menzis geen contract heeft afgesloten. Maar in dat geval krijgt hij slechts een gedeelte van de kosten vergoed. Bij een restitutiepolis vergoedt Menzis doorgaans wel het volle in Nederland gebruikelijke tarief. Vakantiedialyse in het buitenland vindt plaats bij dialysecentra waarmee Menzis meestal geen contract heeft. Daarom hoeft dan ook geen volledige vergoeding plaats te vinden aan naturapolishouders. Wel stelde de regelgeving tot nu toe eisen aan de minimale hoogte van zulke vergoedingen. Inmiddels ligt er een voorstel bij de Raad van State tot aanpassing van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. Die wetswijziging maakt het zelfs mogelijk om te bepalen dat naturapolishouders - in geval van niet-gecontracteerde zorgverleners (in binnen- en buitenland) - geen enkele vergoeding ontvangen.

Voor vakantiedialyse kan echter ook worden gesteld dat het eigen Nederlandse dialysecentrum, als hoofdbehandelaar, verantwoordelijk blijft voor de behandeling van de patiënt in het buitenland. Dan brengt het buitenlandse centrum de kosten in rekening bij het Nederlandse centrum, dat die kosten vervolgens bij de zorgverzekeraar declareert. Er is dan geen sprake van een niet-gecontracteerde zorgverlener. Het is nog niet duidelijk in hoeverre deze benadering in de toekomst uitkomst biedt.

Advies Nierpatiëntenvereniging
De komende tijd speelt dus onvermijdelijk een aantal onzekerheden. De Nierpatiëntenvereniging raadt nierpatiënten die in het buitenland willen dialyseren dan ook aan daarvoor niet alleen toestemming te vragen aan hun zorgverzekeraar, maar ook expliciet na te gaan of alle dialysekosten worden vergoed.

Gepubliceerd: woensdag 08-08-2012
Bron: NVN | Nog geen reacties

Reageer op dit artikel

    Recente artikelen

    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier


    NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
    Ons Pricaystatement vindt u hier