Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Eerste richtlijn palliatieve zorg bij nierfalen gepubliceerd

Door Jeroen van Setten 

De eerste officiële richtlijn palliatieve zorg voor patiënten met eindstadium nierfalen is gepubliceerd. Een in 2015 gevormde multidisciplinaire werkgroep van het platform PAZORI (PAlliatieve ZOrg RIchtlijnen) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) geeft daarmee hun eerste richtlijn af. 

De richtlijn palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen richt zich op volwassen patiënten en omvat alle zorg die erop gericht is om de kwaliteit van leven van deze mensen te verbeteren of zo lang mogelijk te handhaven. Er wordt daarbij aandacht te gegeven aan alle dimensies van de zorg, dus zowel lichamelijk als psychisch, sociaal en spiritueel. Ook het communiceren over de prognose en de te verwachten voor- en nadelen van behandelingen in het licht van de doelen, wensen en waarden van de patiënt zijn van groot belang. Deze zorg wordt verleend door een multidisciplinair team, met niet alleen aandacht voor de patiënt, maar ook voor de mantelzorger. Daarbij moet volgens de richtlijn voor ierdereen duidelijk zijn wie de hoofdbehandelaar is en is goede afstemming en overdracht tussen alle betrokkenen nodig.

Drie groepen
De werkgroep onderscheidt drie groepen patiënten: patiënten die besluiten geen nierfunctievervangende therapie te willen starten, kwetsbare patiënten in de dialysefase met een hoog risico op overlijden op korte termijn en patiënten die om welke reden dan ook besluiten hun dialysebehandelingen te staken.

Gedeelde besluitvorming
Als er conflicten ontstaan tussen patiënt en/of naasten of zorgverleners over beslissingen voor wat betreft dialyse, kan de methodiek van gedeelde besluitvorming helpen om te komen tot een voor alle partijen acceptabel besluitvormingsproces over (niet) starten of stoppen met dialyse. Wanneer dit niet tot consensus leidt, stelt de werkgroep een stapsgewijze gespreksmethodiek voor om de beweegredenen van de patiënt en diens naasten te doorgronden en alsnog tot een bevredigend besluit te komen. Eventueel kan dan nog een second opinion of een tijdsgebonden proefbehandeling worden overwogen.

Advance Care Planning
Advance Care Planning (ACP) is ook onderdeel van palliatieve zorg. Daarbij worden op een interactieve manier wensen, doelen en voorkeuren van zowel patiënt als zijn naasten met betrekking tot toekomstige zorg en de laatste levensfase besproken en vastgelegd. ACP wordt gekenmerkt door een structurele, vroegtijdige multidisciplinaire aanpak en vastlegging. Veel patiënten vinden het prettig als de behandelend arts het initiatief neemt tot het bespreekbaar maken van ACP. Belangrijke onderdelen van ACP zijn het checken van het begrip van de patiënt over zijn huidige medische situatie, de prognose en de mogelijke toekomstige complicaties en medische behandelingen. Onderwerpen van gesprek kunnen bijvoorbeeld zijn: redenen om dialyse niet te starten of te staken, reanimatiebeleid, wilsbeschikking, gewenste plaats van overlijden en beslissingen rond het levenseinde, zoals palliatieve sedatie en euthanasie. De gemaakte afspraken worden ten minste een keer per jaar geëvalueerd. Vroegtijdige betrokkenheid van de huisarts of specialist ouderengeneeskunde wordt daarbij van groot belang geacht.

Symptomen
In de richtlijn Palliatieve zorg bij nierfalen komen ook de verschillende symptomen aan bod die bij patiënten met eindstadium nierfalen een andere behandeling rechtvaardigen. De richtlijn geeft bijvoorbeeld aanbevelingen over slaapstoornissen, nociceptieve pijn, neuropathische pijn, dyspneu, jeuk, restless legs, delier en depressie.

Raadplegen
De richtlijn is per direct voor iedereen te raadplegen. Publicatie in de richtlijnendatabase (FMS) en het Register (ZiN) volgen later.

sterren Gepubliceerd: donderdag 02-03-2017 | Nog geen reacties
Wisselwerking: Social distancing nieuwe stijl

Lachen is gezond. Ook in coronatijd is het belangrijk om te blijven lachen. Humor kan kracht geven bij stress en onzekerheid. Daarom een grappige column over social distancing op onverwachte wijze in de nieuwste Wisselwerking, het tijdschrift van de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN).

En verder: veel aandacht voor de impact van corona op nierpatiënten. Maar ook informatie over andere onderwerpen, zoals wat een podotherapeut voor dialyse- en diabetespatiënten kan betekenen. U kunt Wisselwerking lezen door een abonnement te nemen, een proefnummer aan te vragen of lid te worden van de NVN: https://www.nvn.nl/nieuws/en-toen-was-er-corona/ Via voorgaand linkje kunt u eveneens de column over social distancing lezen. De nieuwe uitgave verschijnt donderdag 16 april.

Nederland voert internationale database aan in strijd tegen COVID-19 bij nierpatiŽnten »

Europese artsen en onderzoekers, onder Nederlandse aanvoering, hebben een internationale database opgezet. Hierin verzamelen ze gegevens van dialysepatiënten en getransplanteerden die met COVID-19 besmet zijn. Het doel is deze patiënten beter te kunnen behandelen. Nierpatiënten behoren tot de risicogroep in de huidige pandemie. Hierbinnen zijn dialysepatiënten en degenen die afweeronderdrukkende medicatie slikken extra kwetsbaar.

Lees meer »

Nieuwe apps helpen bij corona-management »

Nu besmettingen met Covid-19 (corona) serieuze sociale gevolgen hebben en tot een zware belasting van de zorgsector hebben geleid, duiken er verschillende apps op die hier een beetje verlichting in proberen te brengen. Het doel is steeds in grote lijnen: zorgen dat mensen met verdachte symptomen tijdig contact opnemen met een zorgverlener, maar ook dat mensen met een gewone verkoudheid, dat niet onnodig doen.

Lees meer »


Eerste richtlijn palliatieve zorg bij nierfalen gepubliceerd

NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier