Mail: redactie@niernieuws.nl | 030 - 288 9994 | NL16 TRIO 0197 707866Reageer | Verstuur | Druk af   

Eerste richtlijn palliatieve zorg bij nierfalen gepubliceerd

Door Jeroen van Setten 

De eerste officiële richtlijn palliatieve zorg voor patiënten met eindstadium nierfalen is gepubliceerd. Een in 2015 gevormde multidisciplinaire werkgroep van het platform PAZORI (PAlliatieve ZOrg RIchtlijnen) en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) geeft daarmee hun eerste richtlijn af. 

De richtlijn palliatieve zorg bij eindstadium nierfalen richt zich op volwassen patiënten en omvat alle zorg die erop gericht is om de kwaliteit van leven van deze mensen te verbeteren of zo lang mogelijk te handhaven. Er wordt daarbij aandacht te gegeven aan alle dimensies van de zorg, dus zowel lichamelijk als psychisch, sociaal en spiritueel. Ook het communiceren over de prognose en de te verwachten voor- en nadelen van behandelingen in het licht van de doelen, wensen en waarden van de patiënt zijn van groot belang. Deze zorg wordt verleend door een multidisciplinair team, met niet alleen aandacht voor de patiënt, maar ook voor de mantelzorger. Daarbij moet volgens de richtlijn voor ierdereen duidelijk zijn wie de hoofdbehandelaar is en is goede afstemming en overdracht tussen alle betrokkenen nodig.

Drie groepen
De werkgroep onderscheidt drie groepen patiënten: patiënten die besluiten geen nierfunctievervangende therapie te willen starten, kwetsbare patiënten in de dialysefase met een hoog risico op overlijden op korte termijn en patiënten die om welke reden dan ook besluiten hun dialysebehandelingen te staken.

Gedeelde besluitvorming
Als er conflicten ontstaan tussen patiënt en/of naasten of zorgverleners over beslissingen voor wat betreft dialyse, kan de methodiek van gedeelde besluitvorming helpen om te komen tot een voor alle partijen acceptabel besluitvormingsproces over (niet) starten of stoppen met dialyse. Wanneer dit niet tot consensus leidt, stelt de werkgroep een stapsgewijze gespreksmethodiek voor om de beweegredenen van de patiënt en diens naasten te doorgronden en alsnog tot een bevredigend besluit te komen. Eventueel kan dan nog een second opinion of een tijdsgebonden proefbehandeling worden overwogen.

Advance Care Planning
Advance Care Planning (ACP) is ook onderdeel van palliatieve zorg. Daarbij worden op een interactieve manier wensen, doelen en voorkeuren van zowel patiënt als zijn naasten met betrekking tot toekomstige zorg en de laatste levensfase besproken en vastgelegd. ACP wordt gekenmerkt door een structurele, vroegtijdige multidisciplinaire aanpak en vastlegging. Veel patiënten vinden het prettig als de behandelend arts het initiatief neemt tot het bespreekbaar maken van ACP. Belangrijke onderdelen van ACP zijn het checken van het begrip van de patiënt over zijn huidige medische situatie, de prognose en de mogelijke toekomstige complicaties en medische behandelingen. Onderwerpen van gesprek kunnen bijvoorbeeld zijn: redenen om dialyse niet te starten of te staken, reanimatiebeleid, wilsbeschikking, gewenste plaats van overlijden en beslissingen rond het levenseinde, zoals palliatieve sedatie en euthanasie. De gemaakte afspraken worden ten minste een keer per jaar geëvalueerd. Vroegtijdige betrokkenheid van de huisarts of specialist ouderengeneeskunde wordt daarbij van groot belang geacht.

Symptomen
In de richtlijn Palliatieve zorg bij nierfalen komen ook de verschillende symptomen aan bod die bij patiënten met eindstadium nierfalen een andere behandeling rechtvaardigen. De richtlijn geeft bijvoorbeeld aanbevelingen over slaapstoornissen, nociceptieve pijn, neuropathische pijn, dyspneu, jeuk, restless legs, delier en depressie.

Raadplegen
De richtlijn is per direct voor iedereen te raadplegen. Publicatie in de richtlijnendatabase (FMS) en het Register (ZiN) volgen later.

sterren Gepubliceerd: donderdag 02-03-2017 | Nog geen reacties
Beterschappen start Gecombineerde Leefstijlinterventie gericht op nierpatiënten

Dat een gezonde leefstijl (gezonde voeding, voldoende beweging, slaap en ontspanning, stoppen met roken en alcohol matigen) belangrijk is, weten we al een tijd. Maar juist nu, tijdens deze COVID pandemie, is een gezonde leefstijl belangrijker dan ooit. De boodschap is 'Zorg goed voor jezelf. Gezond leven houdt je weerstand op peil. Je wordt minder snel ziek en bent beter beschermd tegen ziekmakende bacteriën en virussen, zoals het coronavirus. En als je toch ziek wordt, herstel je meestal sneller.' Tal van wetenschappelijke onderzoeken laten dit ook zien.

Voor wie zelf dit jaar ook een start wil maken met een gezondere leefstijl start Beterschappen met een leefstijlprogramma, de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Speciaal voor nierpatiënten met een redelijke nierfunctie (30% of hoger) die een te hoog gewicht hebben (BMI van 25 of hoger) en graag willen afvallen. Het programma duurt twee jaar en je krijgt gedurende het gehele programma advies en begeleiding bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Onder intensieve begeleiding van leefstijlcoach-diëtist Femke en fysiotherapeut Marieke werk je aan je gezondheid.

Lees meer »

Drijvende kracht achter donorwet publiceert boek: ‘Dat bepaal je zelf’ »

Vandaag, 5 februari 2021 verschijnt het boek ‘Dat bepaal je zelf’. Een onthullend boek over de tien jaar durende strijd voor een nieuwe Donorwet. ‘Dat bepaal je zelf' is geschreven door Ed van Eeden vanuit de ervaringen van Menno Loos. Van Eeden interviewde vele betrokkenen, onder wie Pia Dijkstra, Bruno Bruins, Frank de Grave en vele anderen.

Lees meer »

Verandering van symptomen belangrijk voor start dialyse »

Wat is het beste moment om te starten met dialyseren? Over deze vraag boog Cynthia Janmaat zich in haar promotie-onderzoek. Op 25 november j.l., verdedigde ze haar proefschrift waarin ze beschrijft hoe ze dichter bij een antwoord komt. In de praktijk blijkt regelmatig dat er patiënten zijn met een heel slechte nierfunctie, die daar nog nauwelijks last van hebben. Terwijl andere patiënten met een minder slechte nierfunctie juist meer symptomen ervaren.

Lees meer »NierNieuws en zijn adverteerders maken soms gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.
Ons Pricaystatement vindt u hier